Land:
Leveringsvoorwaarden

1. Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden (“voorwaarden”) wordt verstaan onder:

(a) Wave Kitchen Products:
Wave Kitchen Products te Oosterhout, de gebruiker van deze algemene voorwaarden.

(b) Afnemer:
Iedere natuurlijke- of rechtspersoon die uit hoofde van een overeenkomst in het kader van zijn beroep of bedrijf consumptiegoederen verkoopt en die producten van Wave Kitchen Products afneemt, dan wel daartoe met Wave Kitchen Products in onderhandeling treedt.

(c) Overeenkomst:
Iedere overeenkomst die tussen Wave Kitchen Products en afnemer tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle rechtshandelingen ter uitvoering van die overeenkomst en, achteraf bezien, alle rechtshandelingen benodigd voor het aangaan van die overeenkomst.

(d) Producten:
Alle goederen die het onderwerp zijn van een overeenkomst, in het bijzonder huishoudelijk elektrische apparaten.

(e) Fabrikant:
Vervaardiger van de producten.

(f) Order:
Iedere opdracht van afnemer, in welke vorm dan ook.

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten en zijn van toepassing op alle (overige) handelingen en rechthandelingen van Wave Kitchen Products en afnemer.

2.2 Eventuele algemene voorwaarden of bijzondere bedingen van afnemer zijn uitsluitend van toepassing voorzover deze door Wave Kitchen Products uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

2.3 Voorzover partijen op basis van deze voorwaarden een overeenkomst sluiten verklaren zij zich ermee akkoord dat deze voorwaarden ook op latere overeenkomsten tussen hen van toepassing zullen zijn, onverminderd artikel 16 van deze voorwaarden.

3. Aanbiedingen / totstandkoming overeenkomst

3.1 Een aanbieding of prijsopgave bindt Wave Kitchen Products niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een order door afnemer.

3.2 Overeenkomsten komen eerst tot stand nadat orders door Wave Kitchen Products schriftelijk, waaronder begrepen per e-mail, zijn aanvaard dan wel wanneer een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van bedoelde orders.

3.3 Alle door Wave Kitchen Products verstrekte tekeningen, modellen, technische adviezen, getallen, maten, etc. zijn slechts bindend voorzover Wave Kitchen Products dit uitdrukkelijk schriftelijk heeft bevestigd. Is dit niet het geval dan is Wave Kitchen Products niet aansprakelijk voor schade ontstaan als het gevolg van
afwijkingen van de door hem verstrekte informatie.

3.4 Alle door Wave Kitchen Products verstrekte tekeningen, modellen, technische adviezen, etc. blijven, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn eigendom en mogen niet worden gekopieerd en/of aan derden ter beschikking worden gesteld.

4. Levering

4.1 De levering geschiedt op het moment waarop de producten het magazijn van Wave Kitchen Products hebben verlaten, of, voorzover verzending door oorzaken buiten de schuld van Wave Kitchen Products niet mogelijk is, op het ogenblik waarop aan afnemer is meegedeeld dat de producten ter verzending gereedstaan.

4.2 Voorzover afnemer de producten niet tijdig afneemt, of wanneer levering op afroep is overeengekomen en niet of niet tijdig wordt afgeroepen, is Wave Kitchen Products gerechtigd om de producten voor rekening en risico van de afnemer op te slaan of te doen opslaan, dan wel bedoelde producten aan een derde te verkopen.
Afnemer blijft de koopsom, vermeerderd met rente en kosten aan Wave Kitchen Products verschuldigd, voorzover van toepassing met vermindering van de netto-opbrengst aan een derde.

4.3 Wave Kitchen Products is gerechtigd om verzending van voor afnemer bedoelde producten te laten plaatsvinden vanuit een andere plaats dan die waar zijn magazijn is gelegen. Het magazijn van waaruit wordt geleverd wordt dan geacht het magazijn van Wave Kitchen Products te zijn en de bepalingen van dit
artikel blijven onverkort van kracht.

5. Leveringstijden

5.1 Wave Kitchen Products zal de door hem opgegeven leveringstijden zoveel mogelijk nakomen.

5.2 De afleveringstermijn vangt aan op de datum waarop de overeenkomst schriftelijk wordt bevestigd, ofwel op het moment waarop aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de orders, welke van de twee het laatst ligt in de tijd. Indien en voorzover Wave Kitchen Products voor het nakomen van de overeenkomst
afhankelijk is van informatie die door afnemer dient te worden aangeleverd, gaat het leveringstermijn in op het moment dat de afnemer alle ter zake relevante informatie, ter beoordeling aan Wave Kitchen Products, heeft verstrekt.

5.3 Bij het overschrijden van de afleveringstermijn heeft afnemer geen recht op schadevergoeding ter zake. Afnemer heeft in dat geval evenmin recht op ontbinding van de overeenkomst of annulering van de order, behoudens voorzover afnemer ten gevolge van de overschrijding genoodzaakt is geworden de te laat afgeleverde of af te leveren producten elders in te kopen. Afnemer is alsdan gerechtigd de overeenkomst te ontbinden voorzover dat strikt noodzakelijk is.

6. Deelleveranties

6.1 Wave Kitchen Products heeft te allen tijde het recht in gedeelten af te leveren. In dat geval wordt iedere deelleverantie beschouwd als een afzonderlijke overeenkomst waarop deze voorwaarden onverkort van toepassing zijn.

7. Prijzen

7.1 Alle door Wave Kitchen Products genoemde prijzen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, inclusief franco aflevering binnen Nederland, uitgedrukt in euro’s, exclusief BTW en exclusief eventuele andere kosten.

7.2 Wijzingen van factoren die de prijs van de producten van Wave Kitchen Products kunnen beïnvloeden zoals – maar niet beperkt tot- inkoopprijs, koersfluctuaties, overheidsmaatregelen en in- en uitvoerrechten, mogen door Wave Kitchen Products aan afnemer worden doorberekend.

8. Risico

8.1 Vanaf het moment van levering komen de producten voor risico van afnemer.

8.2 Tenzij schriftelijk anders wordt verzocht en overeengekomen, geschiedt verzending van de producten op kosten van Wave Kitchen Products en op een door Wave Kitchen Products te bepalen wijze.

8.3 Het laden en het vervoer van de te leveren producten geschiedt voor risico van Wave Kitchen Products indien deze daar zelf zorg voor draagt. Het lossen van de geleverde producten komt te allen tijde voor risico van afnemer.

9. Overmacht

9.1 Indien Wave Kitchen Products als gevolg van overmacht niet in staat is om aan zijn verplichtingen te voldoen, worden deze verplichtingen opgeschort voor zolang de overmacht voortduurt.

9.2 Mocht de overmachtsituatie langer dan 3 maanden duren, dan zijn partijen ieder gerechtigd om de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden. In geval van overmacht is afnemer niet gerechtigd tot enige vorm van schadevergoeding.

9.3 Overmacht bestaat indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden buiten de wil van Wave Kitchen Products, ongeacht of die omstandigheden ten tijde van het sluiten van de overeenkomst waren te voorzien. Tot die omstandigheden
behoren onder meer: stakingen en bedrijfsbezettingen, ziekte van personeel, bedrijfsstoornissen, vertraagde of uitblijvende levering aan Wave Kitchen Products en transportstoringen.

10. Reclame

10.1 Afnemer is verplicht de producten onmiddellijk na aankomst op de plaats van bestemming of, indien dit eerder is, na ontvangst door hemzelf of door een in zijn opdracht handelende derde, nauwkeurig te (doen) inspecteren. Eventuele reclames over verschillen in hoeveelheid tussen de afgeleverde producten en de daarvoor op de orderbevestiging en/of factuur gegeven beschrijving alsmede over uiterlijk zichtbare gebreken dienen terstond bij ontvangst aan Wave Kitchen Products of, in voorkomend geval, de transporteur kenbaar te worden gemaakt, op straffe van verval van rechten. Eventuele reclames over niet onmiddellijk zichtbare gebreken aan producten dienen binnen vijf werkdagen na constatering door afnemer schriftelijk aan Wave Kitchen Products te worden kenbaar gemaakt, zulks evenzeer op straffe van verval van rechten en alles onverminderd het bepaalde in artikel 12 van deze voorwaarden.

10.2 Afnemer zal Wave Kitchen Products alle medewerking verlenen die nodig is teneinde de gegrondheid van de reclame te (doen) controleren. Hieronder valt het Wave Kitchen Products in de gelegenheid stellen de installatie en/of het gebruik van de producten ter plaatse te (doen) controleren.

10.3 Tenzij Wave Kitchen Products hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven worden retourzendingen niet geaccepteerd. De kosten voor het retourneren na schriftelijke toestemming van Wave Kitchen Products zijn voor rekening van afnemer terwijl de geleverde producten voor diens risico blijven.

10.4 Reclames geven afnemer nimmer het recht om (een deel van) de betaling op te schorten, terwijl compensatie nadrukkelijk wordt uitgesloten.

10.5 Verzoeken tot reclames zullen niet in behandeling worden genomen, indien blijkt dat door afnemer en/of derden aan de geleverde producten wijzigingen zijn aangebracht dan wel dat deze zijn gerepareerd.

10.6 Indien er vóór de levering van de bestelde producten algemeen ingevoerde wijzingen met betrekking tot de constructie en/of uitvoering van de producten zijn doorgevoerd, kan dit geen grond zijn voor reclame.

11. Betaling

11.1 Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

11.2 Alle betalingen zullen zonder korting, inhouding of verrekening geschieden op een door Wave Kitchen Products aan te geven wijze. Afnemer heeft nimmer het recht zijn betalingsverplichtingen op te schorten.

11.3 Door het enkele verstrijken van een betalingstermijn is afnemer in verzuim. In dat geval zijn alle vorderingen van Wave Kitchen Products op afnemer uit hoofde van de betreffende overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.

11.4 Afnemer is, zonder nadere ingebrekestelling, over alle bedragen die niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn zijn betaald, vanaf die dag rente verschuldigd, gelijk aan de wettelijke rente, vermeerderd met een opslag van 2%.

11.5 Indien afnemer ook na het verstrijken van een bij aangetekende brief gestelde nadere betalingstermijn het verschuldigde bedrag en rente niet heeft betaald, is afnemer verplicht Wave Kitchen Products alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten te vergoeden. De te vergoeden buitengerechtelijke kosten zullen worden berekend op 10% van het totaal door afnemer verschuldigde bedrag. De te vergoeden gerechtelijke kosten zullen worden berekend op basis van de daadwerkelijke proceskosten van Wave Kitchen Products, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de advocaatkosten.

11.6 Betalingen door of vanwege afnemer strekken achtereenvolgens ter voldoening van de door hem verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten, de gerechtelijke kosten, de door hem verschuldigde renten en daarna in volgorde van ouderdom de opstaande hoofdsommen, ongeacht andersluidende aanwijzing van
afnemer.

11.7 Afnemer kan slechts bezwaar maken tegen de factuur binnen de betalingstermijn, onverminderd het bepaalde in artikel 10.1.

11.8 Wave Kitchen Products heeft het recht om de afgifte van alle zaken en bescheiden welke zij van afnemer onder zich heeft, op te schorten totdat de aan afnemer verstuurde facturen, daarbij inbegrepen eventuele rente en kosten, geheel voldaan zijn.

11.9 Vanaf het moment dat afnemer in verzuim is, is Wave Kitchen Products gerechtigd alle overige vorderingen die zij op afnemer heeft direct op te eisen en is Wave Kitchen Products bevoegd verdere leveranties op te schorten totdat de openstaande facturen, inclusief rente en kosten, volledig door afnemer zijn voldaan.

11.10 Wave Kitchen Products is gerechtigd om, wanneer hij van oordeel is dat afnemer zijn verplichtingen niet of niet tijdig zal kunne voldoen, van afnemer vooruitbetaling of zekerheidsstelling te verlangen.

12. Garantiebepalingen

12.1 Wave Kitchen Products verleent zelf niet méér garantie op de door hem geleverde producten dan fabrikant op deze producten afgeeft, al dan niet rechtstreeks aan de eindgebruiker. Wave Kitchen Products verplicht zichzelf de bepalingen van de door fabrikant verstrekte garantie van de geleverde producten te volgen. De betreffende garantiebepalingen zijn normaal gesproken bij de producten ingesloten, maar kunnen desgewenst ook separaat bij Wave Kitchen Products worden opgevraagd; deze zullen alsdan kosteloos worden toegezonden.

13. Aansprakelijkheid

13.1 Behoudens opzet of grove schuld van het leidinggevend personeel van Wave Kitchen Products, en onverminderd het bepaalde in deze voorwaarden, is de totale aansprakelijkheid van Wave Kitchen Products jegens afnemer in of buiten de overeenkomst in elk geval beperkt tot het laagste van, ófwel, het factuurbedrag van de overeenkomst. Desgewenst verstrekt Wave Kitchen Products informatie over de
verzekeringen.

13.2 Behoudens opzet of grove schuld van het leidinggevend personeel van Wave Kitchen Products, is Wave Kitchen Products nimmer aansprakelijk voor enige andere, directe of indirecte schade van afnemer of derden waaronder mede begrepen gevolgschade, immateriële schade, bedrijfs- of milieuschade.

13.3 Behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van het leidinggevend personeel van Wave Kitchen Products zal afnemer Wave Kitchen Products vrijwaren voor en van alle aanspraken van derden, hoe genaamd ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of interesten, verband houdende met de
producten dan wel voortvloeiende uit het gebruik van de producten.

14. Opschorting / Ontbinding

14.1 Indien afnemer in enig opzicht nalatig mocht zijn met de nakoming van zijn verplichtingen is Wave Kitchen Products naar zijn keuze gerechtigd om ofwel de uitvoering van lopende overeenkomsten op te schorten ofwel gesloten overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden, een en ander onverminderd met recht vergoeding van schade, kosten en interest te vorderen.

14.2 In geval afnemer in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt, overgaat op liquidatie van zijn bedrijf, zijn bedrijf anderszins stil komt te liggen, beslag op (een belangrijk deel van) diens activa wordt gelegd of hij anderszins blijk geeft insolvabel te zijn, zullen van rechtswege alle overeenkomsten tussen Wave Kitchen Products en afnemer zijn ontbonden tenzij Wave Kitchen Products binnen een redelijke termijn te kennen geeft nakoming van (een deel van) de gesloten overeenkomsten te wensen.

14.3 In geval zich een gebeurtenis als bedoeld in artikel 14.2 voordoet, zijn alle vorderingen van Wave Kitchen Products op de afnemer onmiddellijk in het geheel opeisbaar en is Wave Kitchen Products gerechtigd de betreffende producten terug te nemen. In dat geval zijn Wave Kitchen Products en zijn gemachtigden gerechtigd om de terreinen en gebouwen van de afnemer te betreden teneinde de producten in bezit te nemen. De afnemer is verplicht de nodige maatregelingen te nemen teneinde Wave Kitchen Products in de gelegenheid te stellen zijn rechten te effectueren.

15. Eigendomsvoorbehoud

15.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over van Wave Kitchen Products op afnemer, wanneer afnemer al hetgeen hij ter zake van overeenkomsten en orders betreffende producten verschuldigd is of zal worden, inclusief eventuele rente, schade en kosten, volledig heeft voldaan.

15.2 Afnemer verplicht zich om de producten die nog niet in eigendom zijn overgegaan gescheiden van andere producten en duidelijk identificeerbaar als eigendom van Wave Kitchen Products te bewaren.

15.3 Voordat de eigendom van de producten op de afnemer is overgegaan, is deze niet gerechtigd de producten aan derden te verhuren, in gebruik te geven, te verpanden of anderszins te bezwaren.

15.4 Afnemer is slechts gerechtigd producten, voordat de eigendom is overgegaan, te verkopen, af te leveren of te verwerken, voor zover dit in het kader van de normale bedrijfsuitvoering voor afnemer noodzakelijk is.

16. Wijziging voorwaarden

16.1 Deze voorwaarden kunnen door een enkele mededeling door Wave Kitchen Products aan afnemer worden gewijzigd. Bij gebreke van protest binnen 30 dagen na mededeling gelden de gewijzigde voorwaarden vanaf de dag der mededeling op alle nieuwe overeenkomsten alsook op alle nog lopende overeenkomsten voor
zover deze worden uitgevoerd na de dag der mededeling.

17. Toepasselijk recht en geschillen

17.1 Op de krachtens deze Algemene voorwaarden te sluiten en gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing, zulks met uitsluiting van het Weens Koopverdrag en eventuele andere internationaalmaterieelrechtelijke
regelingen.

17.2 Alle geschillen tussen Wave Kitchen Products en afnemer zullen, indien in der minne niet tot een regeling kan worden gekomen, uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter te Breda.

Leveringsvoorwaarden april 2009

We zijn hier voor u:
Maandag t/m vrijdag van 9.00 - 17.00u.

SILVERLINE Nederland is onderdeel van WKP
Meidoornlaan 52d, 4902 SC Oosterhout

0162 - 47 26 26

0162 - 47 26 27

info@wavekitchenproducts.nl
2014 © SILVERLINE Küchengeräte und Handel GmbH