Land:
Klantenservice & Downloads
SILVERLINE garantie

Voorwaarden

Silverline Nederland hanteert de Leveringsvoorwaarden van Wave Kitchen Products bv. Voor de actuele Leveringsvoorwaarden verwijzen wij u naar de website van Wave Kitchen Products.

Garantievoorwaarden Silverline

Silverline Nederland verklaart hierbij een garantietermijn af te geven op de afzuigkappen en inbouwapparaten uit het leveringsassortiment gedurende een periode van 5 jaar. Deze garantieperiode is van toepassing op alle afzuigkappen en inbouwapparaten welke aangekocht zijn vanaf 1 januari 2004. Deze periode is afhankelijk en onder voorwaarde van de onderstaande bepalingen.

De garantie gaat in op de datum van aankoop, zoals die vermeld staat op de aankoopnota van de desbetreffende keukenspecialist, c.q. installateur. De eerste 2 jaar zijn all in, dus op onderdelen, voorrijkosten en arbeidsloon; de overige 3 jaren zijn gebaseerd op de gratis levering van onderdelen. Tijdens deze periode dienen uitsluitend de voorrij en arbeidsloonkosten te worden afgerekend met de monteur.

Definitie van een storing is een gebrek aan, of het mis functioneren van het betreffende apparaat waardoor een goede werking niet mogelijk is.

Voorwaarden

Om voor garantie in aanmerking te komen dient de officiële aankoopnota te worden overlegd. Uit de nota moet blijken dat het apparaat door een vakkundig bedrijf/persoon is uitgevoerd, conform de montage aanwijzingen. Indien bij aanmelding van de storing de omschrijving van de storing niet leidt tot een vaststelling van deze storing door de servicemonteur en bovendien een nadere inspectie van het apparaat ook geen vaststelling van een mogelijk ander defect oplevert, zullen voorrijkosten en arbeidsloon in rekening worden gebracht overeenkomstig de op dat moment geldende tarieven.

Bijzondere bepalingen

De garantie heeft voor zover van toepassing geen betrekking op:

 • Gebreken als gevolg vanwege het niet monteren volgens de bepalingen van de gebruikershandleiding;
 • Gebreken die naar ons oordeel het gevolg zijn van onjuist gebruik, ondeugdelijk onderhoud, onachtzaamheid of ongeluk;
 • Krassen, schrammen en deuken die ontstaan zijn door de gebruiker of derden;
 • Geconstateerde beschadigingen na plaatsing;
 • Snoer, stekker, lampen, glasplaten, afstandsbediening, vetfilters en/of losse accessoires;
 • Gebreken die naar ons oordeel het gevolg zijn van normale slijtage;
 • Gebreken die de werking of de waarde van het product niet noemenswaardig beïnvloeden;
 • Demontage- en montagekosten;
 • Gebreken die te wijten zijn aan installatiefouten;
 • Gebreken die ontstaan zijn door behandeling of herstel door derden;
 • Storingen als gevolg van gebeurtenissen die buiten het normale gebruik van het product vallen;
 • Defecten aan en beschadiging van het product als gevolg van gebeurtenissen die gewoonlijk verzekerd zijn onder een inboedelverzekering.

De garantie vervalt bovendien indien originele onderdelen zijn vervangen door niet originele onderdelen.

Garantiegevallen leiden niet tot een verlenging van de garantietermijn en vormen evenmin het begin van een nieuwe garantietermijn. De garantietermijn voor ingebouwde vervangingsonderdelen eindigt gelijktijdig met de garantietermijn van het product als geheel.

Deze garantie gaat automatisch over op een nieuwe eigenaar op hetzelfde adres. Uitgebreidere of andere aanspraken - in het bijzonder aanspraken op vergoeding van buiten het apparaat ontstane schade – zijn uitgesloten, voor zover de aansprakelijkheid niet voortvloeit uit wettelijke bepalingen van dwingend recht.

We zijn hier voor u:
Maandag t/m vrijdag van 9.00 - 17.00u.

SILVERLINE Nederland is onderdeel van WKP
Meidoornlaan 52d, 4902 SC Oosterhout

0162 - 47 26 26

0162 - 47 26 27

info@wavekitchenproducts.nl
2014 © SILVERLINE Küchengeräte und Handel GmbH